Tingimused

Tere tulemast cosmetoday’sse!

Need tingimused kirjeldavad cosmetoday veebilehe, mis asub aadressil https://cosmetoday.com/, kasutamise reegleid ja eeskirju.

Veebilehe külastamisega eeldame, et te nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake cosmetoday kasutamist, kui te ei nõustu võtma kõiki sellel leheküljel esitatud tingimusi.

Järgnev terminoloogia kehtib käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse ja loobumise teatise ning kõigi lepingute kohta: “Klient”, “teie” ja “teie” viitab teile, isikule, kes logib sellele veebisaidile ja kes on nõus ettevõtte tingimustega. “Ettevõte”, “Meie”, “Meie”, “Meie” ja “Me” viitab meie ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie”, viitab nii Kliendile kui ka meile. Kõik terminid viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja tasumise arvestamisele, mis on vajalik meie abi osutamiseks kliendile kõige asjakohasemal viisil, et täita kliendi vajadusi seoses ettevõtte poolt osutatud teenuste osutamisega, vastavalt Madalmaade kehtivatele õigusaktidele ja nende alusel. Eespool nimetatud terminoloogia või muude sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedega ja/või ta/seda või nad, loetakse vahetatavaks ja seega samale viitamiseks. Meie tingimused on loodud Terms & Conditions Generator’i abil.

Küpsised
Me kasutame küpsiseid. Kosmeetoday’sse sisenedes nõustute küpsiste kasutamisega kooskõlas kosmeetoday’s privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil iga külastuse puhul kasutaja andmeid välja otsida. Meie veebisait kasutab küpsiseid, et võimaldada teatud valdkondade funktsionaalsust, et hõlbustada meie veebisaiti külastavate inimeste tööd. Mõned meie partnerid/reklaamipartnerid võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents
Kui ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad cosmetoday ja/või selle litsentsiandjad kogu cosmetodayl oleva materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Te võite kosmeetodayst kasutada seda materjali oma isiklikuks tarbeks vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud piirangutele.

Te ei tohi:

cosmetoday materjali uuesti avaldada
Müüa, rentida või all-litsentsida cosmetoday materjali.
reprodutseerida, dubleerida või kopeerida cosmetoday materjali.
levitada cosmetoday sisu edasi
Käesolev leping algab käesoleva lepingu sõlmimise kuupäevast.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust avaldada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud valdkondades. cosmetoday ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare läbi enne nende avaldamist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta cosmetoday, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad nende arvamuste ja arvamuste avaldaja seisukohti ja arvamusi. Kosmeetoday ei vastuta kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahju või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või tekkinud kommentaaride kasutamise ja/või avaldamise ja/või sellel veebisaidil ilmumise tõttu.

cosmetoday jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada ebasobivaks, solvavaks või mis on vastuolus käesolevate tingimustega.

Te garanteerite ja kinnitate, et:

Teil on õigus kommentaare meie veebisaidil avaldada ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
Kommentaarid ei sisalda laimavaid, laimavaid, solvavaid, ebasündsaid või muul viisil ebaseaduslikke materjale, mis rikuvad eraelu puutumatust.
Kommentaarid ei kasutata äritegevuse või tavade taotlemiseks või edendamiseks või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.
Käesolevaga annate cosmetodayle mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta ja lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja muuta teie kommentaare mis tahes vormis, formaadis või meedias.

Hüperlinkid meie sisule
Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusasutused;
Otsingumootorid;
Uudisteorganisatsioonid;
Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidile samamoodi, nagu nad hüperlinkivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
Kogu süsteemi ulatuses akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud kaubanduskeskused ja heategevusgrupid, mis ei tohi meie veebisaidile hüperlinki luua.
Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui linki: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete ja/või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Me võime kaaluda ja heaks kiita teiste linkide taotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud tarbija- ja/või äriteabeallikad;
dot.com-kogukonnaleheküljed;
ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
veebipõhiste kataloogide levitajad;
internetiportaalid;
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad ning
haridusasutused ja kutseühingud.
Me kiidame heaks nende organisatsioonide lingitaotlused, kui me otsustame, et: (a) link ei jätaks meid või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsasse valgusse; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu meile kompenseerib cosmetoday puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole veebilehe konteksti.

Kui te olete üks eespool punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja aadressil cosmetoday. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed ning oma saidi URL, nimekiri kõigist URL-dest, kust te kavatsete meie veebisaidile linkida, ja nimekiri meie saidi URL-dest, millele soovite linkida. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlingi luua järgmiselt:

Kasutades meie ettevõtte nime või
Kasutades ühtset ressursilokatsiooni, millele viidatakse, või
Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi kirjeldust, millele viidatakse, mis on mõistlik linkiva osapoole veebisaidi sisu kontekstis ja formaadis.
cosmetoday logo või muu kujunduse kasutamine linkimiseks ei ole lubatud, kui puudub kaubamärgi litsentsileping.

iFrames
Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei tohi te luua meie veebilehtede ümber raame, mis muudavad mingil viisil meie veebilehe visuaalset esitlust või välimust.

Vastutus sisu eest
Me ei vastuta mis tahes sisu eest, mis ilmub teie veebisaidil. Te nõustute kaitsma ja kaitsma meid kõigi nõuete eest, mis teie veebisaidil tõusevad. Veebilehel ei tohi ilmuda link(id), mida võib tõlgendada kui laimavat, rõvedat või kuritegelikku või mis rikub, rikub muul viisil või propageerib kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Õiguste reserveerimine
Me jätame endale õiguse nõuda, et te eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetse lingi meie veebisaidile. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse muuta neid tingimusi ja selle linkimise poliitika igal ajal. Jätkuvalt meie veebisaidile linkides nõustute, et olete seotud ja järgite neid linkimistingimusi.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt
Kui leiate meie veebisaidil mis tahes põhjusel solvava lingi, võite meiega igal hetkel ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Me kaalume taotlusi linkide eemaldamiseks, kuid me ei ole kohustatud seda tegema ega teile otse vastama.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei garanteeri selle täielikkust või täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Vastutusest loobumine
Kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses välistame kõik meie veebilehe ja selle kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Ükski käesoleva vastutuse välistamise tingimus ei ole:

ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või isikukahju eest;
ei piira ega välista meie või teie vastutust pettuse või petturlike väärkajastamiste eest;
piirata meie või teie vastutust mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava õiguse kohaselt lubatud; või
välistada meie või teie vastutust, mida ei saa kehtiva õiguse kohaselt välistada.
Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas vastutuse välistamise osas sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelnevas lõikes; ja (b) reguleerivad kõiki vastutuse välistamisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktiõigusest ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Niikaua kui veebisait ning veebisaidil olev teave ja teenused on tasuta, ei vastuta me mis tahes liiki kahjude eest.